Aktivitetsråd i din kommune?

Hvordan skape mer aktive og inkluderende lokalsamfunn?

De fleste kommuner i dag har et idrettsråd som jobber for å bedre rammevilkår for den organiserte idretten. Dette treffer kun 20-30 prosent av befolkningen.

Minimalt av anleggsinvesteringene de siste årene har gått til turveier, turstier og andre aktivitetsanlegg som retter seg mot de som er aktive utenfor den organiserte idretten.

Et aktivitetsråd jobber for å kartlegge behov og skape dialog mellom kommunen og frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv, egenorganisert idrett og annen fysisk aktivitet.

Opprettelsen av et aktivitetsråd setter kommunene bedre i stand til å vite hva som skal til for å få enda flere i aktivitet, og iverksette nødvendige tiltak som treffer befolkningens ønsker og behov.

På den måten skaper vi aktive og inkluderende lokalsamfunn!

5 grunner til å etablere Aktivitetsråd i din kommune

  1. Grupper med størst behov for midler og tiltak sitter sjelden ved bordet
    når ressursene fordeles. Mange av hovedprioriteringene treffer de som har god helse og er fysisk aktive fra før.
  2. En stadig større utfordring i samfunnet er å tilby aktiviteter for alle uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Det må fremover tilrettelegges på en måte som inkluderer flere, styrker mangfoldet og utsatte grupper, med tilbud som alle har råd til å være med på.
  3. God folkehelse er den viktigste forutsetningen for at flest mulig
    kan leve aktive og meningsfulle liv. Likevel har inaktivitet og redusert hverdagsaktivitet blitt en av nåtidens største samfunnsutfordringer.
  4. Egenorganiserte aktiviteter har lenge vært i stor vekst og treffer en stor andel av befolkningen. I de fleste kommuner finnes det en større bredde av frivillighet, grupper og ressursmiljøer som kan mobiliseres for å fremme friluftsliv, lavterskel og egenorganisert fysisk aktivitet for grupper som ikke nås gjennom tradisjonelle tiltak.
  5. Sist men ikke minst – folk er naturlig mer aktive når de driver med det de liker godt! Om kommunen legger til rette for et bredere og mer inkluderende aktivitetstilbud – så får vi mer aktivitet og mer moro der vi er!


3 viktige steg ved etablering av aktivitetsråd

1

HELHETLIG SATSING OG BRED FORANKRING 

Etablering av aktivitetsråd bør anses som en viktig del av en helhetlig satsing på fysisk aktivitet i det forebyggende folkehelse-arbeidet.

Det bør forankres bredt både administrativt og politisk, og bør innlemmes som et viktig tiltak i kommunale planer for frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet.

2

GODE RAMMEBETINGELSER 

Et aktivitetsråd skal synliggjøre tilbud og behov for en stor andel av kommunens innbyggere.

For å få til dette må kommunen legge til rette for at rådet har forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for
å lykkes i sitt arbeid. Kommunen må derfor være beredt på å støtte rådet økonomisk både i etableringen og i videre drift.

3

LOKAL TILPASNING

Det finnes flere fremgangsmåter for etablering av aktivitetsråd i din kommune. Det kan ha ulike funksjoner, roller, fokusområder, og kan organiseres og struktureres på
ulike måter. Det er derfor nødvendig å gjøre vurderinger og tilpasninger etter lokale forhold og behov.

Ønsker å hjelpe flere kommuner!

Tverga og Norsk Friluftsliv bistår med råd, veiledning og verktøy fra idé til etablering.

Det finnes flere fremgangsmåter for etablering av aktivitetsråd. Det kan ha ulike funksjoner, roller, fokusområder, og kan organiseres og struktureres på ulike måter. Det er derfor nødvendig å gjøre vurderinger og tilpasninger etter lokale behov og utfordringer. 

Vi kan bidra med kunnskap og erfaringer om hvordan man orienterer seg i kommunelandskapet, og kan hjelpe til med å sikre god og bred forankring av dette som et tiltak og satsingsområde i kommunen. 

Etter hvert vil vi også utarbeide en egen erfaringsdatabase som vil inneholde maler og dokumenter for hvordan man oppretter, organiserer og drifter et slikt råd. 

Dersom du ønsker å etablere et aktvitetsråd eller bare trenger mer informasjon. Kontakt oss gjerne!

Vegard Sines Petersen

Prosjektleder
Tverga
+47 916 90 583
vegard@tverga.no

Siri Meland

Fagsjef samfunnskontakt
Norsk Friluftsliv
+47 952 40 336
siri.meland@norskfriluftsliv.no


Maler og organisering: