Friluftsliv, folkehelse og inkludering i Drammen

Drammen friluftslivforum, Norsk Friluftsliv, FNF Buskerud, DNT Drammen og Omegn inviterte til seminar om flerkulturelt friluftsliv og folkehelse torsdag 12.desember 2019 i Folkets Hus. Drammen jobber målrettet for å bruke friluftslivet i arbeidet med folkehelse og integrering. Og her er det mye inspirasjon å hente!

Havva Inge fra DNT Drammen og Omegn fortalte om naturen som inkluderingsarena.

Å se på deltagerne som ressurs og ikke mennesker som skal integrering var en viktig innstilling. DNT Drammen og Omegn jobbet målrettet for at deltagerne skulle være en del av felleskapet og kunne tilnærme seg kunnskap gjennom DNT. Noen av deltagerne har kunnskap fra hjemland, mens andre har det ikke. I noen hjemland er skogen et farlig område, og noen av deltagerne fikk tid til å føle trygghet i skogen etter turer vi har tatt sammen. Vi har også gått turer i skogen med lommelykt.

Noen av kvinnene som deltok hadde lite nettverk og lav grad av selvstendighet. Ved å være med på friluftsaktiviteter har dette vært med på å løfte deres selvfølelse og gjort dem mer aktive i samfunnet. Gjennom kvinnene fikk vi deres menn og barna til å delta på friluftsaktiviteter og dugnader. Kvinnene har vært brobyggere, både til inkluderingen og til å synliggjøre DNT i Drammen.

Friluftslivet dømmer ingen. Om du heter Hanne eller Havva, så eskulderer ikke naturen. Her er alle velkomne. Mer info om DNT (Den Norske Turistforening) fins her https://www.dnt.no

Leiv Einar Gabrielsen, Ph.D. Sørlandets Hospital SSHF Avdeling for barn og unges psykiske helse foreleste om naturens virkning på samspillet mellom mennesker.

Vi er fysisk og psykisk utrustet til å leve et annet liv enn hva vi gjør i en by. Ved å komme ut i naturen får vi mulighet til å føle på dette. I naturen blir vi mer åpne og tilstede, og det er godt for helsen vår. I naturen får vi ro og fravær av teknologi. I snitt sjekker vi mobilen hvert 4. minutt om vi har mulighet. Det gjør det umulig å ha lange tankerekker. Men i naturen er det annerledes. Og i naturen er vi ikke avhengig av klokken på samme måte. Vi må ikke rekke middag kl.17 eller trening kl.17.30. Når vi skal i naturen så setter vi av tid for å ha tid.

Naturen gir også rom til den naturlige samtalen. I naturen blir stillhet underveis i samtalen naturlig. I friluftslivet beveger vi oss og er fysisk aktiv. Dette utløser endorfiner og andre gode hormoner, og igjen preger samtalene positivt.

I friluftslivet får vi nye samværsformer. Et bål inviterer til samspill. I en kano er det den foran som bestemmer hvilken side den bak skal padle på. En skolesvak elev blir gruppens styrke ettersom eleven kan tenne bål. Voksne får rom til å være mer tøysete og leke i omgivelsene.

Hanan M. Abdelrahman snakket om skole, matematikk og friluftsliv. For tiden jobber hun med matematikk-maraton og jobber for å kombinerer aktivitet med matematikk.

Hun fortalte at hun selv syns det var skummelt å gå på tur i Norsk skog og hun deltok derfor i en turgruppe. Den dynamikken å gå på tur og bli kjent, var en god måte å bli kjent med Norge og nordmenn. Friluftsliv ble også en felles samtale-plattform i arbeidslivet. Å bestige topper og se utsikter gir mestringsfølelse og stolthet. Natur og friluft betyr mye for nordmenn og Hanan er glad for at dette har begynt å bety mye for henne også.

Folkehelsekoorinator i Drammen kommune Kebel Marin Fleites forteller om folkehelsearbeidet.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others. Dette er utgangspunktet for Kebel í arbeidet sitt. En gruppe består av regler og kultur. Han forteller at han når han kom til Norge skulle han nå inn i en ny gruppe. Han ønsket å lære seg norsk godt, og dette måtte han gjøre i samspill med andre. En av strategiene han startet med var å prate mens han handlet. Han lånte også hunden til naboen for å gå tur, og dette inspirerte til friluftsliv. I skogen møtte han andre å snakke med. Han og kona gikk mer på tur og mestringsfølelsen steg.

Hvordan kan friluftsliv bidra til bedre folkehelse i Drammen? Og hva er folkehelse? Kabel fokuserer på den felles forståelsen innad i kommunen og i samarbeid med andre. Nærmiljø, møteplasser, friluftsliv og fysisk aktivitet er viktig for folkehelse. Lavinntektsfamilier eller familier med lavere utdannelse benytter seg mindre av friluftsliv. Inkludering er en viktig oppgave for friluftslivet.

En av Drammens ildsjeler Runar Jakobsen, gruppeleder i KFUM-KFUK Speidergruppe snakket om Åssidens integreringsarbeid. Han har vært gruppeleder i 44 år og speider i 65 år. I speideren lærer du om mange ulike ting; førstehjelp, friluftsliv, samhold, kniv, øks, knuter og masse mer. Han har i mange år prøvd å få med flerkulturelle. Han traff Havva som hadde en kvinnegruppe med ulike kulturbakgrunner. Han avtale med henne å møte denne gruppen på tur. Dette resulterte i at to syriske kvinner ble med i speidergruppa og dette ble en god start.

Speiderguppen samarbeider med folkehelsekoordinator. En av tiltakene er speiderbussen som henter og leverer barna til speidertreff og turer. Speideren samarbeider også med skolen og drar på turer sammen.

Marthe Bøhn Nordahl snakket om Friluftsløftet – Hver bydel sin friluftskvalitet. Medvirkning og lokaldemokrati i praksis. Marthe jobber som idrettskonsulent i Drammen kommune.

Filuftsløftet er et samarbeid mellom kommunen og innbyggere. Alle beboere blir spurt om å komme med innspill og de er med på å bestemme hva avsatte midler skal brukes til. Målsetningen er at beboere skal benytte seg av friluftsområdene sine som er i nærheten.

Jan-mai spilles inn ideer fra beboere gjennom ulike plattformer. Mai-juni vurderes innspill og ser på mulige tiltak. Juni stemmes det over hvilke tiltak som skal gjøres. Dette er en modell fra Island. Det er mange som ønsker tilrettelegging for hund og det er ønske om søppelbøtter. Andre store innspill kommer også, som badstu ved vannet. Innspill om trafikk har de samarbeidet med Trygg Trafikk om.

En av tiltakene var en jente på 5 år som ønsket enhjørning, og dette ble en enhjørningkunst.

En ting Marthe har lagt merke til er at flere ønsker seg turvenn. Det er ikke bare fysiske tiltak som spilles inn. Det er ønske om opplevelser og arrangement.

Dette har økt kunnskapen om eget nærmiljø for innbyggere og økt engasjementet i lokalsamfunn.

Mer info om Friluftsløftet: https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og-fritid/friluftsloftet/

Fra DNT Ungs Ungdomskomite kom Alisha Javid, Hasnat Javid, Nouara Imane og Betul Can. Deres innlegg handlet om friluftslivet som en bro mellom ulikheter. Friluftslivet er en fritidsaktivitet og da skal alle være inkludert.

De er en del av et nytt tiltak for 2019 og jobber som en brobygger inn i DNT Ung. Det er ungdom i Drammen som ikke er del av et felleskap og mangler identitet eller tilhørighet. Behovet for Ungdomskomiteen kommer pga terskelen for å gå tur for ungdom er for høy. Ungdomskomiteen har turer nesten hver helg og det er godt oppmøte. De setter gode naturopplevelser og mestring i fokus. Det er mye dugnad og ildsjeler hele veien.

Folkehelsekoordniator kommenterer at de denne ungdomskomiteen representerer er en vanskelig gruppe å nå frem til i folkehelsearbeidet og denne jobben disse ungdommene gjør er kjempeviktig.

En stor takk til Drammen friluftsforum, Norsk Friluftsliv, FNF Buskerud og DNT Drammen og Omegn som arrangerte dette seminariet!

Følg Drammen Friluftsforum på: https://www.facebook.com/Drammen-Friluftsforum-1181343315364817/

Følg Norsk Friluftsliv på : https://www.facebook.com/norskfriluftsliv/

Følg FNF Buskerud på: https://www.facebook.com/BuskerudFNF/

Følg DNT Drammen og Omegn på: https://www.facebook.com/dntdrammen/